Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Ikast Andelsboligforening, CVR nr.: 34803919 er dataansvarlig for de oplysninger vi indsamler om dig, og vi sikrer at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Vi tager din databeskyttelse alvorligt, og vi har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig hvordan vi behandler dine data.

Kontaktoplysninger

Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af dine personoplysninger, kan du gøre det på:
Skolegade 38, 7430 Ikast
info@iabf.dk og / eller +45 97153220
 
Behandling af personoplysninger
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Hvis du ikke ønsker at vi behandler disse oplysninger, kan det være problematisk at opretholde og imødekomme eventuelt indgåede aftaler og retslige forpligtelser.
 
 

Hjemmesidebesøgende

Når du besøger vores hjemmeside, behandler vi følgende personoplysninger om dig:
 
 • Nødvendige oplysninger til brug for opretholdelse af nødvendige cookies
 
Vi behandler personoplysninger om dig med følgende formål:
 • For at sikre optimal drift af vores hjemmeside.
 
Vi behandler oplysningerne på følgende behandlingsgrundlag:
 • Du har givet samtykke via cookiebanner (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a).
 • Vores legitime interesse, som er at kunne administrere vores hjemmeside (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f).
 
Oplysningerne slettes når de ikke længere er nødvendige for at opretholde den optimale drift af hjemmesiden. Hvis du ønsker flere informationer om behandlingen af cookies, kan du se dette i cookiebanneret og under punktet cookies her på hjemmesiden.
 
Ansøgere på ventelister.
For at kunne stå på vores venteliste, er det nødvendigt, at vi indsamler følgende personoplysninger om dig:
 • Navn, Adresse, Telefonnummer, E-mail, Fødselsdagsdato, Husstandens sammensætning og bolig ønsker – Det er nødvendigt at have information vedrørende uddannelse med henblik på vores ungdomsboliger. 
 
Personoplysninger om ansøgere indsamles til følgende formål:
 • Administration i forbindelse med tildeling af bolig, således vi kan komme i kontakt med dig.
Disse oplysninger indsamles baseret på følgende retsgrundlag:
 • Opfyldelse af kontrakt (databeskyttelsesforordningen art 6, stk. 1, b)
 • Retlig forpligtelse efter almenboligloven (databeskyttelsesforordningen art 6, stk. 1, c)
 
Vi videregiver eller anvender ikke dine oplysninger til andre formål end ovenstående.
 
Ansøgere slettes fra ventelisten 2 år efter manglende betaling.
 
 
Lejere
I forbindelse med en aftale om leje af en bolig hos os, indsamler vi følgende personoplysninger om dig: 
 • Navn, adresse, telefonnummer, cpr, e-mail og Husstandens sammensætning
 • Såfremt der er optaget et kommunalt indskudslån, noteres dette.
 
Personoplysninger om lejere indsamles til følgende formål:
 • Udarbejdelse af lejekontrakt
 • Løbende administration i forbindelse med lejemålet
 
Disse oplysninger indsamles baseret på følgende retsgrundlag:
Opfyldelse af kontrakt (databeskyttelsesforordningen art 6, stk. 1, b)
Retlig forpligtelse efter almenboligloven (databeskyttelsesforordningen art 6, stk. 1, c)
 • Dit CPR-nummer behandles efter dit samtykke til brug for fx kommunikation via e-Boks, udbetaling af for megen leje til din nem konto (databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, 2)
 
 
Hvis du vil modtage støtte til lejen fra kommunen, vil oplysningerne herom ligeledes behandles. Hvis lejeforholdet betinges af, at du er under uddannelse, har vi også brug for at indhente og behandler oplysninger om dine uddannelsesmæssige forhold. Det er ligeledes nødvendigt for os at behandle oplysninger om dig i forbindelse med tildeling af seniorbolig. I den forbindelse har vi brug for at kende dit fødselsår.
 
Vi opbevarer dine oplysninger i op til 5 år efter lejemålet er ophørt og økonomiske mellemværender er afsluttet.
 
 
Leverandører og samarbejdspartnere
I forbindelse med at vi indgår aftale om udveksling af varer eller tjenesteydelser, er det nødvendigt for os at behandle personoplysninger om dig. Herunder vil vi behandle almindelige personoplysninger, som fx dit navn og din e-mail, med det formål at efterleve vores forpligtelser i henhold til aftalen med dig (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).
Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb eller salg vil som udgangspunkt blive slettet, når vi har leveret den ydelse, du har købt, medmindre der foreligger en konkret grund til at gemme oplysningerne i et længere tidsrum, f.eks. en garantiperiode, hvis du eller vi skulle få behov for at reklamere.
Vi skal opbevare regnskabsmateriale i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som købet eller salget vedrører.

Kontakt og service

Når du henvender dig til os pr. mail, telefon, kontaktformular på hjemmesiden eller pr. almindeligt brev, behandler vi følgende oplysninger om dig:
 •  Dine kontaktoplysninger samt indholdet af din henvendelse.
Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er, at vi gerne vil yde dig en god service og behandle din henvendelse.
Vi behandler disse oplysninger på følgende behandlingsgrundlag:
 • Vi behandler dine oplysninger ud fra en legitim interesse i at kunne besvare dine spørgsmål og eventuel indgå en uddybende samtale for at kunne afdække dine behov (databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, f)
 
Dine personoplysninger slettes, når formålet med opbevaringen af personoplysningerne ikke længere er gældende. Dette vurderes konkret ud fra den specifikke henvendelse og henvendelsens karakter. Vi behandler dine personoplysninger, så længe vi har en korrespondance med dig. Når korrespondancen er afsluttet, og indholdet af denne ikke giver anledning til yderligere handling, slettes dine oplysninger, der måtte fremgå af korrespondancen.
Jobansøgere
Ved modtagelse af ansøgning og bilag, bliver det fremsendte materiale gennemlæst af den relevante leder eller medarbejder med det formål at kunne besvare og vurdere indholdet i forhold til et defineret job. Vores lovlige grundlag for behandling af din ansøgning er interesseafvejning.
Ansøgning og bilag bliver delt internt med relevante personer i rekrutteringsprocessen og bliver ikke videregivet til andre udenfor virksomheden.
Vi behandler disse oplysninger på følgende behandlingsgrundlag:
 • På baggrund af vores legitime interesse, som er at vurdere dine kvalifikationer og kompetencer i forhold til den opslåede stilling (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f).
 
 • Behandlingen af CPR-nummer sker alene, hvis du selv har afgivet det i forbindelse med ansøgningen eller CV’et. Vi behandler CPR-numre for at kunne forsvare eller gøre et eventuelt retskrav gældende (databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 4, jf. § 7, stk. 1 og databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2 litra f).
Ansøgning og bilag gemmes indtil den rette kandidat er fundet, rekrutteringsprocessen er afsluttet og efter prøvetiden er overstået. Herefter vil ansøgning og bilag blive slettet.
Ved uopfordrede ansøgninger gemmes ansøgning og bilag max i 6 måneder, hvorefter det slettes.
Hvis ansøgning og bilag gemmes i mere end 6 måneder, indhentes særskilt samtykke hos kandidaten.
 

Øvrige oplysninger om behandling

Sikkerhed
Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at forhindre at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.
 

Dataminimering

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de personoplysninger, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type oplysninger, der er nødvendige at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de oplysninger, vi behandler, kan også være bestemt af behovet for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.  

Vi holder data ajour

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer, så sørger vi for at opdatere dine persondata. Hvis vi selv bliver opmærksomme på, at data ikke er korrekte, opdaterer vi oplysningerne og giver dig meddelelse om dette.

Videregivelse af oplysninger

Vi benytter en række tredjeparter til opbevaring og behandling af oplysningerne, herunder leverandører af it-løsninger. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til deres egne formål. I relevante tilfælde videregives data til banker, inkasso, offentlige myndigheder. For konkret liste kontakt da Ikast Andelsboligforening.
 
Vi anvender kun databehandlere i EU eller tredjelande som har de nødvendige sikkerhedsmæssige garantier, samt virksomheder i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.
 
 
 

Dine rettigheder

Du kan ved henvendelse til kontaktoplysningerne øverst på siden:
 • få indsigt i dine personoplysninger
 • få berigtiget dine registrerede personoplysninger
 • få slettet personoplysninger om dig selv
 • få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.
 • få udleveret dine personoplysninger (dataportabilitet) mhp. at overflytte til en anden dataansvarlig
 • gøre indsigelse mod behandlingen
 
Hvis du giver samtykke til os, er dit samtykke frivilligt, og det har ingen konsekvenser for dig, hvis samtykke ikke gives, kun gives til enkelte punkter eller senere tilbagekaldes.
Tilbagekaldelse af samtykket kan ske til enhver tid ved at benytte kontaktoplysningerne ovenfor.
Når du henvender dig med en anmodning om at gøre brug af ovenstående rettigheder, vil vi svare dig indenfor en måned. Hvis vi ikke kan imødekomme din anmodning, får du en begrundelse for det.
 
For at gøre brug af dine rettigheder, eller hvis du har spørgsmål til ovenstående, kan du henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst på siden. 
 
Hvis du efterfølgende er utilfreds med måden, hvorpå vi behandler dine oplysninger, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet.